January 2016

“Stalking Joy – Karl Hand”

Stalking Joy


“5 Things I Hate About You – Karl Hand”

5 Things I Hate About You


“Prayer and the Fight for Joy – Karl Hand”

Prayer and the Fight for Joy


“Hospitality – Chris Goringe”

Hospitality